علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید...

#idiom

KEEP YOUR HEAD ABOVE WATER … خود را سر پا نگه داشتن (در گرفتاری مالی)
KEEP YOUR HEAD ABOVE WATER … خود را سر پا نگه داشتن (در گرفتاری مالی)
Follow in Someone’s Footsteps … پا جای پای کسی گذاشتن
Follow in Someone’s Footsteps … پا جای پای کسی گذاشتن
NUTS and BOLTS…فوت و فن
NUTS and BOLTS…فوت و فن
IN DEEP WATER … توی دردسر
IN DEEP WATER … توی دردسر
Pull Your Socks Up
Pull Your Socks Up
۰۱۳٫ OUT OF THE BLUE ناگهان، ناغافل
۰۱۳٫ OUT OF THE BLUE ناگهان، ناغافل
Fit as a Fiddle سر و مر و گنده
Fit as a Fiddle سر و مر و گنده
Chew the Fat گپ زدن
Chew the Fat گپ زدن
۰۱۰- Through Thick and Thin به رغم همه مشکلات
۰۱۰- Through Thick and Thin به رغم همه مشکلات
Far Cry متفاوت
Far Cry متفاوت
Elvis Has Left the Building نمایش تمام شد
Elvis Has Left the Building نمایش تمام شد
DEVIL’S ADVOCATE کسی که برای پیشرفت کار مخالف خوانی میکند
DEVIL’S ADVOCATE کسی که برای پیشرفت کار مخالف خوانی میکند
Black Sheep of the Family لکه ننگ خانواده
Black Sheep of the Family لکه ننگ خانواده
Be Alive and Kicking
Be Alive and Kicking
Open a Can of Worms
Open a Can of Worms
Full of Hot Air
Full of Hot Air
monkey business
monkey business

Powered by: WordPress Pinterest theme

‎بالا