علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید...

#slang

Dinosaur … فسیل
Dinosaur … فسیل
DA BOMB … محشر، عالی
DA BOMB … محشر، عالی
croak…مردن
croak…مردن
CHICK …. داف
CHICK …. داف
Boozehound
Boozehound
B.O. بوی بدن
B.O. بوی بدن
bounce زدن به چاک
bounce زدن به چاک
DISS اهانت کردن
DISS اهانت کردن
chicken بزدل
chicken بزدل
Gumshoe کارآگاه
Gumshoe کارآگاه
grub غذا
grub غذا
fuzz پلیس
fuzz پلیس
doormat تو سری خور
doormat تو سری خور
hype تو بوق کردن
hype تو بوق کردن
Afro
Afro
armpit
armpit
۲۴/۷
۲۴/۷
air head : کله پوک
air head : کله پوک

Powered by: WordPress Pinterest theme

‎بالا