علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید...

#vocabulary

bounce زدن به چاک
bounce زدن به چاک
Chew the Fat گپ زدن
Chew the Fat گپ زدن
go around پخش شدن اخبار
go around پخش شدن اخبار
DISS اهانت کردن
DISS اهانت کردن
۰۱۰- Through Thick and Thin به رغم همه مشکلات
۰۱۰- Through Thick and Thin به رغم همه مشکلات
get along کنار آمدن
get along کنار آمدن
chicken بزدل
chicken بزدل
Far Cry متفاوت
Far Cry متفاوت
get ahead پیشرفت کردن
get ahead پیشرفت کردن
grub غذا
grub غذا
get after ملامت کردن
get after ملامت کردن
Elvis Has Left the Building نمایش تمام شد
Elvis Has Left the Building نمایش تمام شد
fuzz پلیس
fuzz پلیس
get across فهماندن
get across فهماندن
DEVIL’S ADVOCATE کسی که برای پیشرفت کار مخالف خوانی میکند
DEVIL’S ADVOCATE کسی که برای پیشرفت کار مخالف خوانی میکند
get above خود را گرفتن
get above خود را گرفتن
doormat تو سری خور
doormat تو سری خور
Black Sheep of the Family لکه ننگ خانواده
Black Sheep of the Family لکه ننگ خانواده
hype تو بوق کردن
hype تو بوق کردن
to get about سفر کردن
to get about سفر کردن

Powered by: WordPress Pinterest theme

‎بالا