درباره چارلز دیکنز، ترجمه‌ها و سبک وی

 

علی خزاعی‌فر معتقد است كه دیكنز تلفیقی از آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی بود؛ واقعی‌گرایی دیكنز به نقد او از فقر و جامعه طبقاتی انگلستان منجر می‌شد و آرمانگرایی او در مردم فقیر، امید ایجاد می‌كرد.