هفت گفتار درباره ترجمه – دکتر کورش صفوی

گفتار اول: نگاهی به مبانی ترجمه

گفتار دوم: نسبیت در ترجمه

گفتار سوم: هم معنایی و چند معنایی در ترجمه

گفتار چهارم: شیوه نقد در ترجمه

گفتار پنجم: نماد شناسی در ترجمه

گفتار ششم: بررسی ترجمه ناپذیری

گفتار هفتم: سبک در ترجمه