فصلنامه مترجم – شماره ۷

سال دوم، شماره ۷، پاييز ۱۳۷۱

فهرست مطالب:

 • دقت در ترجمه ادبی – و. لویک  مترجم: عبدالله کوثری
 • ترانه ی بامدادی – سیلویا پلات  مترجم: رضا پرهیزگار
 • ژرف ساخت گفتمان و کاربرد ترجمه – اچ.جی. ویدوسون  مترجم: دکتر مجدالدین کیوانی
 • گفتگو با احمد میرعلائی
 • معرفی ترجمه های برگزیده- تام جونیز- علی خزاعی فر  
 • نقد و ویرایش ترجمه
 • پاسخ به نقد طرف خانه سوان – مهدی سحابی  
 • نقد و ترجمه شعر عاشقانه جی. آلفرد پروفراگ – پرویز صالحی  
 • تحریف در ترجمه ادبی؛ نقدی بر ترجمه سوء تفاهم جلال آل احمد – جواد کمالی  
 • تکنیک های آموزش ترجمه؛ ترتیب کلمات و مرجع ضمایر – آلن داف  مترجم: سیدمحمدرضا هاشمی
 • گزیده کتب و مقالات ترجمه؛ پیام من به فرهنگستان – محمدعلی فروغی