پنج چيز كه برخی از مترجم‌ها نمی دانند!

امروزه هر فردی كه اندكی زبان انگليسی می آموزد به ترجمه‌ی نوشته‌هايی از اين زبان می پردازد و خود را مترجم خوبی می داند. اما ترجمه‌ی خوب چه ترجمه‌ای است؟