فصلنامه مترجم – شماره ۴

سال اول، شماره ۴، زمستان ۱۳۷۰

فهرست مطالب:

 • ترجمه شعری از سهراب سپهری
 • تاملی در روش کنونی آموزش ترجمه – بهزاد قنسولی  
 • مصاحبه با بهاءالدین خرمشاهی؛ ترجمه ابواب جمعی هنر ادبیات است
 • نقدی بر رساله ای در اصول ترجمه
 • جفری هانتزمن  مترجم: دکتر مجدالدین کیوانی
 • فرهنگ اصطلاحات ترجمه؛ تکنیکهای هفت گانه ترجمه – علی خزاعی فر  
 • آینه، دانی که تاب آه ندارد – بهزاد قادری 
 • ویرایش و نقد ترجمه
 • مراحل ابتدایی ترجمه
 • ماریا جولیاساینز  مترجم: سیدمحمدرضا هاشمی
 • ترجمه زبان عامیانه
 • مشکلات فرهنگی در ترجمه متون سیاسی از عربی به انگلیسی – لئون . ی. بارخو  مترجم: علیرضا نوری گرمرودی
 • پیام فدراسیون بین المللی مترجمان به وزرای فرهنگ کشورهای جهان – محمود هاشمی کرمانی