عبدالمحمود رضوانى: دشواری هاى ترجمه

دكتر عبدالمحمود رضوانى سالهاست به تدريس زبان انگلیسی اشتغال دارد و بيشتر سعى خود را در آموزش مهارتهاى ترجمه همزمان به ويژه ريشه شناسى زبان انگليسى گذاشته است. براى يك دوره كوتاه دبيركل انجمن مترجمان ايران بوده و كتب متعدد آموزشى تأليف كرده است. گذشته از آنكه به خوشنويسى، موسيقى و ورزش نيز مى پردازد. گفت وگوى پيش رو، هرچند گذرا، اما مقدمه اى بر درس ناآموخته زبان انگليسى در كشور ماست.