ترجمه همزمان

آنچه مترجم مکتوب را از مترجم همزمان متمایز می سازد این واقعیت است که مترجم همزمان با قرار گرفتن در یک محیط ارتباطی ملموس و تکرار ناپذیر ( Non-repeatable ) اجبارا از تکنیک ها و شگردهایی استفاده می کند که حاصل آن عبارات و جملاتی است که ترجمه ی کلمه به کلمه محسوب نخواهد شد.