فصلنامه مطالعات ترجمه – شماره ۲

سال اول، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۲

فهرست مطالب

 • سخن آغازین
 • وضعیت كنونی آموزش ترجمه در ایران – حسین ملانظر 
 •  رایانه و ترجمه – زهره بهجو  
 •  سویه گی در ترجمه شفاهی – كامبیز محمودزاده
 •  تاملی در برنامه مترجمی دانشگاهها و راهكارهای برای حل مشكل – سید علی میرعمادی  
 • نگاهی به فرایند برگردان شعر – كورش صفوی
 • كارشناسان ارشد مترجمی: حرفهایی ناگفته – سید حسین حیدریان
 • تربیت مترجم – سید محمد ضیاء حسین
 •  كاستی های آموزش ترجمه در ایران – فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی

               

چكیده های مقاله های انگلیسی               

 • روش های صورت گرا و معنی گرا در ترجمه انگلیسی- سالار منافی اناری
 •  ترجمه متون مطبوعاتی: بررسی مشكلات دانشجویان ایرانی در ترجمه – رامین رحیمی