آیا آهنگ گوش دادن به یادگیری زبان کمک می کند؟

Does English song help you learn English?