چرا نباید توانایی زبانی یک کودک انگلیسی زبان را با یک بزرگسال غیر بومی مقایسه کرد؟

نظریه‌های فراوانی در رابطه با یادگیری زبان دوم در بزرگسالی وجود داشته که هر کدام از آنها ایرادات خاص خودش را دارد. برخی توانایی یک فرد بزرگسال غیر بومی را با توانایی یک نوپای انگلیسی زبان مقایسه می‌کنند، اما این مقایسه تا چه حد درست است؟

 

دلیل اول: کودکان قادر به تکلم نیستد، اما بزرگسالان غیر انگلیسی زبان می‌توانند صحبت کنند

دلیل دوم: مغز کودکان در حال رشد است، ولی تکامل مغز ما پایان یافته است

دلیل سوم: کودکان از اشتباه در زبان نمی‌ترسند، اما بزرگسالان از اشتباه کردن وحشت دارند

دلیل چهارم: انتظاراتی که دیگران از یک فرد بالغ دارند با انتظاراتی که از یک خردسال دارند کاملا متفاوت است