ترجمه شعر سراب سهراب سپهری

آفتاب است و، بيابان چه فراخ!

نيست در آن نه گياه و نه درخت.

غير آوای غرابان،

ديگربسته هر بانگی از اين وادی رخت.