۳۶۵-۰۰۲ مسئولیت زندگی

خداوند در حد توانت به تو مسئولیت می بخشد.

اگر خود را در وضعیت دشواری یافتی که رهایی از آن به نظرت ناممکن بود . . .

آن را تعارفی از سوی خداوند بدانکه گمان کرده است تو می توانی از پس آن برآیی.