۳۶۵-۰۰۴ چالش های زندگی

هیچ گاه رانندگی در جاده های هموار، رانندگان را ماهر نمی کند.

هیچ گاه دریانوردی در دریای آرام، ملوانان را ورزیده نمی کند.

هیچ گاه هوانوردی در آسمان صاف، خلبان را مجرب نمی کند.

هیچ گاه زندگی عاری از سختی، فرد را استوار نمی کند.

برای رویارویی با سختی های زندگی استوار باشید.از زندگی نپرسید: ” چرا من؟ “به او بگویید: ” آری من! “