۳۶۵-۰۰۶ گل هایی که در زندگی شکوفا می شوند

به راهی که آن را پیمودی بنگر،

گل هایی را که در امتداد آن می بینی،

یا دیگران کاشته اند یا تو.

به راه پیش رویت بنگر که پذیرای گل و خار است و

تعداد گل های شکوفایش به تو بستگی دارد.