۳۶۵-۰۱۲ به طول عمر خود نشاط و زندگی ببخشید

زندگی را خیلی سخت(جدی)نگیر.

همیشه زمانی را برای خندیدن پیدا کن!

خنده نه تنها به طول عمر شما می افزاید،

بلکه به آن نشاط بیشتر می بخشد.