۳۶۵-۰۰۸ نشانی از توجه

خیلی وقت ها نیروی نهفته

تماس دستی،

لبخندی،

کلمه محبت آمیزی،

گوش شنوایی،

ستایش بی ریایی

یا جزئی ترین کاری را که نشانی از توجه در آن باشد، ناچیز می انگاریم.

در حالی که این نیروی نهفته، توان دگرگون کردن زندگی را در خود دارد.