فصلنامه مطالعات ترجمه – شماره ۳

سال اول، شماره ۳، پاييز ۱۳۸۲

فهرست مطالب

  • سخن سردبیر  – دکتر فرزانه فرحزاد 
  • طرح چند ملاک درون زبانی در نقد نظام مند ترجمه – کورش صفوی  
  • ترجمه نقش محور – غلام محمد فقیری  
  • چارچوبی نظری برای نقد ترجمه  – فرزانه فرحزاد  

 چکیده های مقاله های انگلیسی   

  • کتاب شناسی توضیحی ترجمه های انگلیسی قر آن مجید – علیرضا انوشیروانی  
  • ناممکن بودن تعادل کامل در ترجمه کلام الله – سالار منافی اناری  
  • کارگاه ترجمه : مروری بر نیازمندی ها – رامین رحیمی  
  • برتری ترجمه نسبت به تالیف – سید محمد ضیاء حسینی  
  • دوزبانگی و آموزش ترجمه شفاهی – کامبیز محمودزاده  
  • گزیده ای از منابع و پایگاههای اینترنتی ترجمه – حسین ملانظر