فصلنامه مترجم – شماره ۳

سال اول، شماره ۳، پاييز ۱۳۷۰

فهرست مطالب:

 • ترجمه منظوم شعری از ادگار آلن پو – هاشمی یزدان پناه 
 • منظورشناسی ترجمه – عباس امام  
 • مصاحبه با دکتر لطف الله یارمحمدی در باره مسایل و مشکلات آموزش ترجمه در ایران
 • تکنیکهای هفت گانه ترجمه  – علی خزاعی فر  
 • عوامل و مراحل ترجمه – بوریس هلبک  –  مترجم: سیدمحمدرضا هاشمی
 • اهمیت نقطه گذاری در درک و ترجمه متن  – محمدجواد مهدوی  
 • ویرایش و نقد ترجمه
 • همراه با مترجم، ترجمه داستان کوتاه کوتوله با توضیحات مترجم – علی خزاعی فر  
 • ترجمه شعر
 • ترجمه اسامی خاص – س. فلورین  مترجم: خلیل قاضی زاده
 • تاریخ اجمالی ترجمه در غرب – پیتر نیومارک – مترجم: نرگس سروش