علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید...

Angel

مهدیه حمزه - کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی


اینفوگرافی فنون شاعری (فن شعر) – ارسطو
اینفوگرافی فنون شاعری (فن شعر) – ارسطو
اینفوگرافی نمایشنامه هملت
اینفوگرافی نمایشنامه هملت
فرخنده باد بر همگان مقدم بهار…
فرخنده باد بر همگان مقدم بهار…
KEEP YOUR HEAD ABOVE WATER … خود را سر پا نگه داشتن (در گرفتاری مالی)
KEEP YOUR HEAD ABOVE WATER … خود را سر پا نگه داشتن (در گرفتاری مالی)
to get back at … حق کسی را کف دستش گذاشتن
to get back at … حق کسی را کف دستش گذاشتن
Dinosaur … فسیل
Dinosaur … فسیل
زنان کوچک
زنان کوچک
The Laboratory
The Laboratory
Is that What You Mean? 4
Is that What You Mean? 4
A Sentence a Day-11
A Sentence a Day-11
Follow in Someone’s Footsteps … پا جای پای کسی گذاشتن
Follow in Someone’s Footsteps … پا جای پای کسی گذاشتن
to get back … پس گرفتن
to get back … پس گرفتن
DA BOMB … محشر، عالی
DA BOMB … محشر، عالی
۱۹۸۴…اثر: جرج اورول
۱۹۸۴…اثر: جرج اورول
هر روز یک تصویر
هر روز یک تصویر
NUTS and BOLTS…فوت و فن
NUTS and BOLTS…فوت و فن
to get away with…قسر در رفتن
to get away with…قسر در رفتن
croak…مردن
croak…مردن
The Lion and the Rabbit
The Lion and the Rabbit
IN DEEP WATER … توی دردسر
IN DEEP WATER … توی دردسر

Powered by: WordPress Pinterest theme

‎بالا