نظر و نظریه های ترجمه

دردهه ۱۹۸۰، مطالعات ترجمه به عنوان رشته‌ای خاص رشد فزاینده‌ای داشته است. در مطالعات ترجمه رشته‌های گوناگونی چون زبان شناسی ، مطالعات ادبی ، تاریخ ، مردم شناسی ، روان شناسی و اقتصاد نقش بارزی دارند . به قول سوزان بسنت و آندره لفویر، تاریخ ترجمه ، خود تاریخ نوآوریهای ادبی و چگونگی شکل‌گیری یک فرهنگ زیر نفوذ فرهنگ دیگر است. در واقع کارکرد اصلی ترجمه ، شکل دادن به ادبیات و فرهنگ است.