علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید...

یادگیری زبان

خواندن دستور زبان گفت و شنود مسائل عمومی یادگیری زبان مطالب خواندنی نگارش واژگان

ESL Podcast 66 – رفتن به جواهر فروشی
ESL Podcast 66 – رفتن به جواهر فروشی
ESL Podcast 65 – انتخاب لباس از کمد لباس
ESL Podcast 65 – انتخاب لباس از کمد لباس
ESL Podcast 64 – آماده شدن برای سفر کاری
ESL Podcast 64 – آماده شدن برای سفر کاری
A Sentence a Day-10
A Sentence a Day-10
ESL Podcast 63 – خوردن فست فود
ESL Podcast 63 – خوردن فست فود
Fit as a Fiddle سر و مر و گنده
Fit as a Fiddle سر و مر و گنده
get around to فرصت انجام دادن کاری را پیدا کردن
get around to فرصت انجام دادن کاری را پیدا کردن
bounce زدن به چاک
bounce زدن به چاک
۱۲ اصطلاح درباره پول
۱۲ اصطلاح درباره پول
ESL Podcast 62 – خواندن مجله
ESL Podcast 62 – خواندن مجله
چگونه موفق باشیم
چگونه موفق باشیم
ESL Podcast 61 – آماده کردن مقاله
ESL Podcast 61 – آماده کردن مقاله
A Sentence a Day 9
A Sentence a Day 9
ESL Podcast 60 – کوتاه کردن موی سر
ESL Podcast 60 – کوتاه کردن موی سر
پنج روش برای بهبود مهارت صحبت کردن به زبان انگلیسی
پنج روش برای بهبود مهارت صحبت کردن به زبان انگلیسی
ESL Podcast 59 – کار گروهی
ESL Podcast 59 – کار گروهی
Chew the Fat گپ زدن
Chew the Fat گپ زدن
go around پخش شدن اخبار
go around پخش شدن اخبار
DISS اهانت کردن
DISS اهانت کردن
ESL Podcast 58 – آماده شدن برای رفتن سر کار
ESL Podcast 58 – آماده شدن برای رفتن سر کار

‎بالا