علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید...

#Business

ESLPodcast 72 – تماس با پشتیبانی فنی
ESLPodcast 72 – تماس با پشتیبانی فنی
ESL Podcast 69 – ارائه یک سخنرانی
ESL Podcast 69 – ارائه یک سخنرانی
ESL Podcast 64 – آماده شدن برای سفر کاری
ESL Podcast 64 – آماده شدن برای سفر کاری
ESL Podcast 61 – آماده کردن مقاله
ESL Podcast 61 – آماده کردن مقاله
ESL Podcast 59 – کار گروهی
ESL Podcast 59 – کار گروهی
ESL Podcast 56 – استخدام برای یک شغل
ESL Podcast 56 – استخدام برای یک شغل
ESLPodcast 46 – امتیازی را مال خود کردن
ESLPodcast 46 – امتیازی را مال خود کردن
ESLPodcast 44 – ایجاد یک حس خوب (آمادگی برای مصاحبه شغلی)
ESLPodcast 44 – ایجاد یک حس خوب (آمادگی برای مص ...
ESLPodcast 43 – گرفتن وقت مصاحبه
ESLPodcast 43 – گرفتن وقت مصاحبه
ESLPodcast 42 – ایمیل رسمی
ESLPodcast 42 – ایمیل رسمی
ESLPodcast 41 – مذاکرات دشوار
ESLPodcast 41 – مذاکرات دشوار
ESLPodcast 35 – تا دیر وقت کار کردن در اداره
ESLPodcast 35 – تا دیر وقت کار کردن در اداره
ESLPodcast 25 – مشکلات محل کار
ESLPodcast 25 – مشکلات محل کار


Powered by:
WordPress Pinterest theme


‎بالا