عصر رنسانس در انگلستان

در سال ۱۴۸۵ هنری هفتم (Henry VII) ، از خانواده تئودور(Tudor) ، پادشاه انگلستان شد. وی رویه سلطنتی جدیدی را در پیش گرفت. پیروزی او بر ریچارد سوم (Richard III) و ازدواجش با عضوی از خانواده یورک پایانی بود بر جنگ داخلی سی ساله (The Wars of the Roses)بین دو خانواده تئودور و یورک در انگلستان. پادشاهان خانواده تئودور که از آن پس بر انگلستان حکم راندند هنری هفتم، هنری هشتم، ادوارد ششم، ملکه ماری اول و ملکه الیزابت اول بودند. در زمان پادشاهی تئودور ها در سرتاسر انگلستان تغییرات وسیعی صورت گرفت. اختلافات سیاسی و مذهبی باعث پراکندگی آراء و از بین رفتن اتحاد کشور شده بوده اما در اواخر سال های ۱۵۰۰ جلوه گر شدن ناگهانی نیرویی نو ظهور، دورانی طلائی را برای انگلستان رقم زد.

در لینک بالای تصویر بررسی تحولات این عصر را بازخوانی کنید.