رنسانس (عصر تجدید حیات فرهنگی)

رنسانس(عصر تجدید حیات فرهنگی)واژه رنسانس (Renaissance) در زبانهای ایتالیایی و فرانسوی، به معنی تجدید حیات است و مقصود از آن، تجدید حیات زبان و آثار مکتوب یونانی و لاتین کلاسیک می باشد. این واژه دارای چنان معنی گسترده و عمومیت یافته ای است که مسئول تمام وقایع هماهنگ و نا هماهنگی که از سده چهاردهم تا میانه سده هفدهم در اروپا و انگلیس رخ داد، شناخته شده. در واقع آغاز و پایان عصر رنسانس در کشورهای مختلف متفاوت است و رنسانس انگلیس در حدود یک سده پس از رنسانس ایتالیا شروع شد.