ترجمه عهدجدید از نگاه فانی و ملكیان

عهد جدید کتابی تحقیقی است مشتمل بر مقدمه‌ای مفصل راجع به کل عهد جدید که بحثی تاریخی راجع به آن صورت گرفته و هر بخش از کتاب یا هر فصل از آن هم مقدمه‌ای مفصل دارد و ناشر و مترجم برای انتشار اثری پاكیزه زحمات طاقت سوزی راصرف كرده‌اند.