کتابشناسی آثار فارسی درباره ترجمه

کتابشناسی حاضر مجموعه کامل شده ای است از کتاب های معرفی شده در منابعی که در چند سال اخیر از جمله در فصلنامه پل فیروزه(سال چهارم، شماره پانزدهم، بهار ۱۳۸۳ ) و فصلنامه مطالعات ترجمه (سال اول، شماره اول، بهار ۱۳۸۲ ) به چاپ رسیده است. در واقع برخی منابع در دسترس به این فهرست ها اضافه شده است. مجله پل فیروزه همچنین مشخصات برخی مقالاتی را که تا آن زمان در خصوص ترجمه به چاپ رسیده بود ذکر کرده است که با توجه به تعداد زیاد مقالات در چند سال اخیر به خصوص در مجله مترجم و فصلنامه تخصصی مطالعات ترجمه، ذکر آنها در اینجا ممکن نیست.