علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید...

#اصطلاحات

KEEP YOUR HEAD ABOVE WATER … خود را سر پا نگه داشتن (در گرفتاری مالی)
KEEP YOUR HEAD ABOVE WATER … خود را سر پا نگه داشتن (در گرفتاری مالی)
NUTS and BOLTS…فوت و فن
NUTS and BOLTS…فوت و فن
Pull Your Socks Up
Pull Your Socks Up
Fit as a Fiddle سر و مر و گنده
Fit as a Fiddle سر و مر و گنده
۰۱۰- Through Thick and Thin به رغم همه مشکلات
۰۱۰- Through Thick and Thin به رغم همه مشکلات
Elvis Has Left the Building نمایش تمام شد
Elvis Has Left the Building نمایش تمام شد
Black Sheep of the Family لکه ننگ خانواده
Black Sheep of the Family لکه ننگ خانواده
Be Alive and Kicking
Be Alive and Kicking
monkey business
monkey business
Cat Got Your Tongue
Cat Got Your Tongue

Powered by: WordPress Pinterest theme

‎بالا