پیغام گیر شعرای ایران

به نظر شما اگر شعرای قدیم ما تلفن و پیغام گیر تلفنی داشتند، چه متنی را برای پیغام گیر خود انتخاب می کردند؟

پیغام گیر فردوسی:

نمی باشم امروز اندر سرای

که رسم ادب را بیارم به جای

به پیغامت ای دوست گویم جواب

چو فردا بر آید بلند آفتاب