غرور و تعصب اثر جین اوستین

یکی از محبوب ترین رمانهایی که تا کنون نوشته شده است.