چهارمین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان

محورهای کنفرانس

 شيوه هاي آموزش زبان فارس

ينقد و بررسي روش هاي آموزش زبان فارسي

نقد و بررسي متون و كتب آموزش زبان فارسي

(دوره ي راهنمايي، متوسطه و دانشگاه)

نقد و بررسي شيوه ها و متون آموزشي

آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان

نحو و ساخت واژه ي زبان فارسي

تجزيه و تحليل كلام و كاربردشناسي زبان

آواشناسي و واج شناسي

معني شناسي

ادبيات از ديدگاه زبان شناسي

زبان شناسي و ترجمه

مسايل ميان رشته اي زبان:

روان شناسي زبان

جامعه شناسي زبان

عصب شناسي زبا

نزبان شناسي رايانه اي و …

تحول زبان فارسي و گونه هاي آن

گويش هاي موجود درایران

زبان شناسي قرآن

و تمامی موضوعات مرتبط با مطالعات زبان فارسی