علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید...

گرامر - دستور زبان


ساختار موازی چیست؟
ساختار موازی چیست؟
همه چیز درباره صفت ها
همه چیز درباره صفت ها
افعال معین شرطی
افعال معین شرطی
I wish I were
I wish I were
اعداد و ارقام: اشاره ها و نکته ها
اعداد و ارقام: اشاره ها و نکته ها
املاء بریتانیایی و املاء آمریکایی
املاء بریتانیایی و املاء آمریکایی
افعال و حروف اضافه آنها
افعال و حروف اضافه آنها
ساختار معلوم و مجهول
ساختار معلوم و مجهول
حرف تعریف معین و حرف تعریف نا معین
حرف تعریف معین و حرف تعریف نا معین
۱۰ نکته برای بهبود گرامر شما
۱۰ نکته برای بهبود گرامر شما
مکان توصیف کننده ها (Modifiers)
مکان توصیف کننده ها (Modifiers)
لیست اصطلاحات گرامر زبان انگلیسی با توضیحات
لیست اصطلاحات گرامر زبان انگلیسی با توضیحات
۱۴ اشتباه معمول با حروف اضافه انگلیسی
۱۴ اشتباه معمول با حروف اضافه انگلیسی
۱۰ اشتباه متداول در استفاده از آپاستروف
۱۰ اشتباه متداول در استفاده از آپاستروف

Powered by: WordPress Pinterest theme

‎بالا