تغییر لوگوی سایت مترجم آنلاین

ضمن تبریک ورود به دهه دوم فعالیت سایت مترجم آنلاین، بر اساس برنامه ریزی و تغییر رویکردهای صورت گرفته، از لوگوی جدید سایت مترجم انلاین رونمایی شد.

طرح جدید لوگو برگرفته از کُره جغرافیایی است که با تغییراتی، شکل کُره، حالت کوتیشن و حرف میم (حرف اول مترجم آنلاین) را نیز القاء می کند.  در اکثر نماد های مربوط به بحث های ترجمه، زبان و زبان آموزی از نماده کُره و علامت کوتیشن استفاده می شود. ضمن اینکه در نگاهی دیگر شکل C برعکس و حرف میم لوگو، اشاره به بحث های Content و محتوایی دارد.

ترکیب مثلث و دایره وسط لوگو، نیز نشانگر سه ضلع ترجمه، یعنی زبان مبدا، زبان مقصد و مترجم و تعاملات صورت گرفته است و از جنبه دیگر حالت گردش کار و دکمه Play که نمادی از مولتی مدیا و چندرسانه ای بودن است نیز درنظر گرفته شده است.