تعریف های کوتاه!!

School: A place where Papa pays and Son plays.

Life Insurance: A contract that keeps you poor all your life so that you can die Rich.

مدرسه: یک جاییکه پدر پول پرداخت می کند و پسر بازی می کند.

بیمه ی عمر: یک قراردادی که شما رو در طول زندگی نیازمند می کند ودر موقع مردن ثروتمند.