علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید...

#ترجمه اصطلاحات

KEEP YOUR HEAD ABOVE WATER … خود را سر پا نگه داشتن (در گرفتاری مالی)
KEEP YOUR HEAD ABOVE WATER … خود را سر پا نگه داشتن (در گرفتاری مالی)
Follow in Someone’s Footsteps … پا جای پای کسی گذاشتن
Follow in Someone’s Footsteps … پا جای پای کسی گذاشتن
DA BOMB … محشر، عالی
DA BOMB … محشر، عالی
NUTS and BOLTS…فوت و فن
NUTS and BOLTS…فوت و فن
Elvis Has Left the Building نمایش تمام شد
Elvis Has Left the Building نمایش تمام شد
ترجمه، ظرافت ها، پیچیدگی ها و لغزش ها
ترجمه، ظرافت ها، پیچیدگی ها و لغزش ها

Powered by: WordPress Pinterest theme

‎بالا