نمونه ای از آثار معماری به سبک روکوکو

همانطور که می بینید تلفیق نقاشی و مجسمه سازی به همراه رنگها و جلوه های پرزرق و برق در تزئینات داخلی این کلیسا نمودار است.