نمونه ای از آثار نقاشی به سبک روکوکو

همانطور که می بینید طبیعت و طبقه اشراف در این تصویر نمودار هستند.