لحظاتی از زندگی

There are moments in life when you miss someoneso much that you just want to pick them fromyour dreams and hug them for real!

گاهي در زندگي دلتان به قدري براي كسي تنگ مي شودكه مي خواهيد او را از روياهايتان بيرون بياوريد و در آغوش بگيريد.