فصلنامه مطالعات ترجمه – شماره ۴

سال اول، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۲

فهرست مطالب:

  • ترجمه های فارسی باستان و میانه – پروانه فخام زاده
  • پیشینه ترجمه در فرهنگ ایران و زبان فارسی  – سید محمد حسینی
  • درجات و سطوح دوزبانگی و رابطه آن با ترجمه – کامبیز محمود زاده

چکیده های مقاله های انگلیسی   

  • پژوهش درباره ترجمه : ترجمه ، متغیری وابسته یا ناوابسته  – رامین رحیمی
  • رویکردی نقش گرا به ارزشیابی کیفیت ترجمه  – سالار منافی اناری
  • روش های ترجمه شعر : بازسازی صورت و محتوا  – جمشید عباسی و سالار منافی اناری