فصلنامه مطالعات ترجمه – شماره ۱

سال اول، شماره ۱، بهار ۱۳۸۲

فهرست مطالب:

 • فراخوان مقاله
 • سخن سردبیر
 • مطالعات ترجمه؛ فرهنگ، زبان و ادب – حسین ملانظر 
 • چالش های فرهنگ نگاری در ایران – عرفان قانعی فرد 
 • ترجمه قرآن ؛ چالشها و راهكاره – محمدحسن تقیه
 •  رابطه ترجمه شناسی و زبانشناسی – كوروش صفوی
 •  سبك شناسی آثار مترجمان ایران (۱) – عرفان قانعی فرد
 • كتابشناسی ترجمه ؛ كتابهای انتشار یافته در ایران – حسین ملانظر   

    چكیده مقاله های انگلیسی   

 • حدود ترجمه پذیری شعر ؛ سالار منافی اناری
 •  تعیین ترتیب ارائه متون برای ترجمه بر اساس سطح دشواری – فرزانه فرحزاد  
 •  زمان؛ تفاوت عمده میان ترجمه شفاهی و مكتوبب – كامبیز محمودزاده