علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید... ترجمه، ادبیات، زبان شناسی، آموزش و یادگیری زبان


نمونه ای از آثار معماری به سبک روکوکو
نمونه ای از آثار معماری به سبک روکوکو
نمونه ای از آثار نقاشی به سبک روکوکو
نمونه ای از آثار نقاشی به سبک روکوکو
A Sentence a Day-08
A Sentence a Day-08
grub غذا
grub غذا
get after ملامت کردن
get after ملامت کردن
Elvis Has Left the Building نمایش تمام شد
Elvis Has Left the Building نمایش تمام شد
fuzz پلیس
fuzz پلیس
get across فهماندن
get across فهماندن
DEVIL’S ADVOCATE کسی که برای پیشرفت کار مخالف خوانی میکند
DEVIL’S ADVOCATE کسی که برای پیشرفت کار مخالف خوانی میکند
کانال تلگرام مترجم آنلاین
کانال تلگرام مترجم آنلاین
A Sentence a Day 07
A Sentence a Day 07
get above خود را گرفتن
get above خود را گرفتن
doormat تو سری خور
doormat تو سری خور
Black Sheep of the Family لکه ننگ خانواده
Black Sheep of the Family لکه ننگ خانواده
A Sentence a Day 06
A Sentence a Day 06
Is That What You Mean? 03
Is That What You Mean? 03
A Sentence a Day 05
A Sentence a Day 05
Is that what you mean 02
Is that what you mean 02
A Sentence a Day 4
A Sentence a Day 4
hype تو بوق کردن
hype تو بوق کردن

‎بالا