علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید... ترجمه، ادبیات، زبان شناسی، آموزش و یادگیری زبان

Angel

مهدیه حمزه - کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی


سبک های ادبی

2 pins

is that what you mean

3 pins

monkey business

0 pins

هر روز یک جمله

9 pins

slang

9 pins

افعال مرکب

9 pins

اصطلاحات انگلیسی

9 pins

‎بالا