علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید... ترجمه، ادبیات، زبان شناسی، آموزش و یادگیری زبان

#phrasal verbs

go around پخش شدن اخبار
go around پخش شدن اخبار
get ahead پیشرفت کردن
get ahead پیشرفت کردن
get after ملامت کردن
get after ملامت کردن
set apart
set apart
set about
set about

‎بالا