علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید... ترجمه، ادبیات، زبان شناسی، آموزش و یادگیری زبان

#phrasal verbs

get after ملامت کردن
get after ملامت کردن
set apart
set apart
set about
set about

‎بالا