علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید... ترجمه، ادبیات، زبان شناسی، آموزش و یادگیری زبان

#phrasal verb

get along کنار آمدن
get along کنار آمدن
get ahead پیشرفت کردن
get ahead پیشرفت کردن
get after ملامت کردن
get after ملامت کردن
get across فهماندن
get across فهماندن
get above خود را گرفتن
get above خود را گرفتن
to get about سفر کردن
to get about سفر کردن
set aside
set aside
۱۵ فعل مرکب مفید و کاربردی
۱۵ فعل مرکب مفید و کاربردی
to set up
to set up

‎بالا