علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید...

#flashcard

get across فهماندن
get across فهماندن
DEVIL’S ADVOCATE کسی که برای پیشرفت کار مخالف خوانی میکند
DEVIL’S ADVOCATE کسی که برای پیشرفت کار مخالف خوانی میکند
get above خود را گرفتن
get above خود را گرفتن
doormat تو سری خور
doormat تو سری خور
Black Sheep of the Family لکه ننگ خانواده
Black Sheep of the Family لکه ننگ خانواده
hype تو بوق کردن
hype تو بوق کردن
to get about سفر کردن
to get about سفر کردن
Be Alive and Kicking
Be Alive and Kicking

‎بالا