علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید... ترجمه، ادبیات، زبان شناسی، آموزش و یادگیری زبان

#ESLPodcast

ESL Podcast 69 – ارائه یک سخنرانی
ESL Podcast 69 – ارائه یک سخنرانی
ESL Podcast 68 – همسایه های پر سر و صدا
ESL Podcast 68 – همسایه های پر سر و صدا
ESL Podcast 67 – مهمانی خانوادگی
ESL Podcast 67 – مهمانی خانوادگی
ESL Podcast 66 – رفتن به جواهر فروشی
ESL Podcast 66 – رفتن به جواهر فروشی
ESL Podcast 65 – انتخاب لباس از کمد لباس
ESL Podcast 65 – انتخاب لباس از کمد لباس
ESL Podcast 63 – خوردن فست فود
ESL Podcast 63 – خوردن فست فود
ESL Podcast 62 – خواندن مجله
ESL Podcast 62 – خواندن مجله
ESL Podcast 61 – آماده کردن مقاله
ESL Podcast 61 – آماده کردن مقاله
ESL Podcast 60 – کوتاه کردن موی سر
ESL Podcast 60 – کوتاه کردن موی سر
ESL Podcast 59 – کار گروهی
ESL Podcast 59 – کار گروهی
ESL Podcast 58 – آماده شدن برای رفتن سر کار
ESL Podcast 58 – آماده شدن برای رفتن سر کار
ESL Podcast 57 – چادر زدن و پیاده روی در طبیعت
ESL Podcast 57 – چادر زدن و پیاده روی در طبیعت
ESL Podcast 56 – استخدام برای یک شغل
ESL Podcast 56 – استخدام برای یک شغل
ESL Podcast 55 – سر زدن به کتابخانه
ESL Podcast 55 – سر زدن به کتابخانه
ESL Podcast 54 – صحبت با استاد
ESL Podcast 54 – صحبت با استاد
ESL Podcast 53 – درک مردان و زنان از یکدیگر
ESL Podcast 53 – درک مردان و زنان از یکدیگر
ESL Podcast 52 – در نمایشگاه هنر
ESL Podcast 52 – در نمایشگاه هنر
ESL Podcast 51 – در خانه ماندن
ESL Podcast 51 – در خانه ماندن
ESLPodcast 50 – وصول چک
ESLPodcast 50 – وصول چک
ESLPodcast 49 – خراب شدن خودرو
ESLPodcast 49 – خراب شدن خودرو

‎بالا