علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید... ترجمه، ادبیات، زبان شناسی، آموزش و یادگیری زبان

#هر روز یک جمله

A Sentence a Day-08
A Sentence a Day-08
A Sentence a Day 07
A Sentence a Day 07
A Sentence a Day 06
A Sentence a Day 06
A Sentence a Day 4
A Sentence a Day 4
A Sentence a Day – 3
A Sentence a Day – 3
A Sentence a Day – 2
A Sentence a Day – 2

‎بالا