علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید... ترجمه، ادبیات، زبان شناسی، آموزش و یادگیری زبان

#فعل مرکب

go around پخش شدن اخبار
go around پخش شدن اخبار
get along کنار آمدن
get along کنار آمدن
get after ملامت کردن
get after ملامت کردن
get across فهماندن
get across فهماندن
۱۵ فعل مرکب مفید و کاربردی
۱۵ فعل مرکب مفید و کاربردی

‎بالا